Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TUKTUK VERHUUR ZEELAND BV

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: TukTuk verhuur Zeeland B.V. gevestigd aan de Ambachtsstraat 43 te (4431 BD) ‘s-Gravenpolder;
 2. Wederpartij: het bedrijf dat of de particulier die met Gebruiker een overeenkomst aangaat, dan wel dat een offerte/aanbieding van Gebruiker heeft ontvangen of met wie Gebruiker in enige rechtsbetrekking staat of komt te staan, dan wel degene voor wie Gebruiker enige rechtshandeling verricht;
 3. Deelnemer: de wederpartij en/of (rechts)persoon die met of namens de wederpartij aan de werkzaamheden van Gebruiker  deelneemt;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst en/ of  iedere verbintenis tussen Gebruiker en aan Gebruiker gelieerde ondernemingen en de wederpartij;
 5. Werkzaamheden: De werkzaamheden en/of diensten van Gebruiker, waaronder doch niet aansluitend de verhuur van voertuigen;
 6. Voertuig: het onderwerp van de overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend een TukTuk;
 7. Chauffeur: de feitelijk bestuurder van het voertuig.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden door Gebruiker aan de wederpartij en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen Gebruiker en de wederpartij, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties. Gebruiker verricht zijn werkzaamheden en/of dienstverlening uitsluitend onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassingen op aanbiedingen en de online reserveringsmogelijkheid op de website van Gebruiker. Aanvaarding van een aanbod door een online reservering komt niet eerder tot stand dan wanneer de Wederpartij deze voorwaarden uitdrukkelijk en ondubbelzinnig accepteert. De wederpartij geeft van deze uitdrukkelijke en ondubbelzinnige acceptatie blijk door de hiertoe bestemde ruimte aan te vinken in het online reserveringsproces.

2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en de wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Elke offerte van Gebruiker is vrijblijvend. Gebruiker kan haar aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen.

3.2. Elke aanbieding of offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de wederpartij. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Gebruiker opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Gebruiker haar aanbieding baseert, waaronder doch niet aansluitend het aantal

3.3. Onder informatie, gegevens en bescheiden e.d., zoals genoemd in het vorige lid wordt onder andere verstaan het aantal deelnemers, hun leeftijd, hun bewijs van rijvaardigheid en medisch relevante informatie. Alsmede de data waarop de Wederpartij van de werkzaamheden van Gebruiker gebruik wil maken.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van zijn werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

3.7. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van Gebruiker binden Gebruiker niet. Evenmin binden verschrijvingen.

3.8. Eventuele specificaties, modellen, afbeeldingen of maten die bij de offertes of op de website van Gebruiker gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling een voertuig. Wijzigingen waardoor het voertuig in werkelijkheid enigszins afwijkt van bedoelde specificaties, modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de uitvoering van de overeenkomst, verplichten Gebruiker niet tot enige vergoeding en geven de wederpartij niet het recht betaling van het factuurbedrag op te schorten.

3.9. De door Gebruiker aan de wederpartij verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Gebruiker niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.10. De wederpartij dient de informatie uit de offerte vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.

3.11. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Gebruiker terstond door de wederpartij en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Gebruiker.

 

Artikel 4. Prijzen en reiskosten

4.1. De in offertes of aanbiedingen opgenomen prijzen of tarieven zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen (van overheidswege), tenzij expliciet omschreven.

 

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat Gebruiker volledige betaling heeft ontvangen van een boeking door de wederpartij op de website van Gebruiker. De Wederpartij zal het online boekingsproces niet eerder kunnen afronden dan dat door hem volledige betaling is verricht ten gunste van Gebruiker.

5.2. Indien een overeenkomst op andere wijze dan via de website wordt gesloten komt een overeenkomst tot stand op het moment dat  Gebruiker een ondertekende opdrachtbevestiging schriftelijk van de wederpartij ontvangt, dan wel op het moment dat Gebruiker een (aan)betaling ontvangt voor een schriftelijke of mondelinge boeking.

5.3. Gebruiker zal zoveel mogelijk of op aanvraag van de Wederpartij een opdrachtbevestiging met de gemaakte afspraken aan de Wederpartij doen toekomen.

5.4 De wederpartij blijft verantwoordelijk en aansprakelijk, totdat gebruiker na afloop van de gebruiksperiode de sleutels in ontvangst heeft genomen.

 

Artikel 6. Verplichtingen Gebruiker

6.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en hetgeen gebruikelijk is.

6.2. Indien Gebruiker gebruik maakt van de diensten van hulppersonen staat Gebruiker ervoor in dat deze hulppersonen bevoegd zijn tot de door hen te verrichten werkzaamheden. Gebruiker is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van hulppersonen, voor zover deze redelijkerwijze behoren tot de taak waarvoor zij zijn aangesteld.

6.3 Gebruiker zorgt dat de voertuigen in goede staat verkeren bij afgifte van aan de wederpartij.

6.4. Gebruiker heeft zijn voertuigen verzekerd middels een aansprakelijkheidsverzekering conform de (WAM) Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Indien er schade ontstaat tijdens de gebruiksperiode en de wederpartij en/ of gebruiker is gehouden deze schade te vergoeden of te dragen, dient de wederpartij het volledige eigen risico groot €500,- te dragen en te betalen aan gebruiker in het kader van de verzekeringsovereenkomst tussen gebruiker en een derde.

6.5. Gebruiker is bij overmachtssituaties niet gehouden haar overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Gebruiker is gerechtigd in overmachtssituaties haar werkzaamheden te annuleren. De wederpartij heeft bij overmacht recht op teruggave van gedane aanbetalingen.  De wederpartij heeft in vorenbedoelde situatie geen recht op (schade)vergoeding.

6.6. Gebruiker is gerechtigd de deelnemers naar eigen inzicht in groepen te verdelen.

6.7. Gebruiker is gerechtigd deelnemers te weigeren wegens alcoholgebruik, overlast en/of hinderlijk gedrag jegens Gebruiker en/of diens personeel of derden. Geen recht bestaat dan op restitutie van een (aan)betaling, noch vervalt betaling van het (nog) verschuldigde bedrag.  

6.8 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.9. Gebruiker is steeds gerechtigd de wederpartij te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Gebruiker is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

 

Artikel 7. Verplichtingen van de wederpartij

7.1. De wederpartij is gehouden Gebruiker onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.2. De wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het Gebruiker onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

7.3. De wederpartij is verantwoordelijk voor het volledig en naar waarheid invullen van formulieren door deelnemers voorafgaand aan de afgifte van de voertuigen.

7.4. De wederpartij is verantwoordelijk voor het tijdig en naar waarheid informeren van Gebruiker over medisch relevante informatie van deelnemers.

7.5. De wederpartij en deelnemers zorgen dat voertuigen na gebruik in dezelfde staat verkeren dan waarin zij verkeerden voor gebruik.

7.6. De wederpartij zorgt dat per voertuig een chauffeur beschikbaar is. De chauffeur is tenminste 18 jaar en beschikt over tenminste een Rijbewijs B. Indien de chauffeur bij afgifte van het voertuig geen geldig rijbewijs kan overleggen, wordt het voertuig niet afgegeven. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen, noch vervalt zijn verplichting tot betaling van het volledig (nog) verschuldigde bedrag.

7.7. Deelnemers dienen voorafgaand aan gebruik van het voertuig niet onder invloed te verkeren van alcohol, drugs c.q. verdovende middelen.

7.8. De wederpartij en alle deelnemers beschikken over een geldig legitimatiebewijs hetgeen zij verplicht zijn op eerste verzoek van Gebruiker te tonen.

7.9. De wederpartij en/of deelnemers controleren de voertuigen bij afgifte, dus voorafgaand aan het daadwerkelijk gebruik.

7.10. De wederpartij en/of deelnemers zijn verplicht het voertuig enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties. Bij twijfel dient de wederpartij Gebruiker onverwijld in te lichten, zonder welke het recht van de wederpartij vervalt om Gebruiker aansprakelijk te stellen.

7.11. De Wederpartij en deelnemers zijn verplicht alle (veiligheids-)aanwijzingen en voorschriften van Gebruiker op te volgen. Gevolgen wegens handelen of gedragingen in strijd met deze aanwijzingen en voorschriften komen voor risico en rekening van de wederpartij en deelnemers.

7.12. Indien overlast, hinderlijk gedrag en/of (overmatig) alcoholgebruik tot kosten of boetes, waaronder snelheidsovertredingen, leidt voor Gebruiker komen deze voor rekening van de Wederpartij.

7.13. Gebruiker gaat ervan uit dat de wederpartij al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

7.14. De wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

7.15. De wederpartij vrijwaart de Gebruiker voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze en of de deelnemers hebben gepleegd gedurende de tijd waarin de wederpartij en/of deelnemers de voertuigen huurden of anderszins ter beschikking hadden. Voorts vrijwaart de wederpartij de Gebruiker voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of over-rijdingen gedurende de tijd waarin de wederpartij en/of deelnemers de voertuigen huurden of anderszins ter beschikking hadden.

7.16. De wederpartij zal voor het geval zij geen vrijwaring kan of mag geven of wordt geoordeeld dat zij geen vrijwaring hoeft te geven, voor een voldoende deugdelijke verzekering zorg dragen.

7.18. Voor het gebruik van een voertuig geldt een eigen risico. Indien de chauffeur jonger is dan 24 geldt bedraagt die eigen risico voor schade aan het voertuig € 450,–. Indien de bestuurder 24 jaar of ouder is bedraagt het eigen risico voor schade aan het voertuig € 250,–. Bij verlies/diefstal van het voertuig is de Chauffeur verplicht de door Gebruiker te lijden schade te vergoeden, waaronder maar niet beperkt tot de nieuwwaarde van het voertuig.

7.19. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Gebruiker niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade die Gebruiker daardoor lijdt.

7.20. De wederpartij is hoofdelijk aansprakelijk jegens Gebruiker voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

7.21. De wederpartij die namens of ten behoeve van derden de overeenkomst aangaat is, naast deze derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Voorts zijn de deelnemers aansprakelijk voor hun (zelfstandig) aandeel in de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst

7.22. De verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien kan de wederpartij niet overdragen op een derde zonder toestemming van Gebruiker.

 

Artikel 8. Verhuur voertuig

8.1. Voertuigen worden onder toezicht van Gebruiker, een werknemer van gebruiker of een door Gebruiker ingeschakelde derde  afgegeven.

8.2. Deelnemers zijn gehouden het voertuig alvorens daadwerkelijk gebruik bij de afgifte te testen en te controleren. Deelnemers zijn verplicht een (mogelijk) gebrek of onvolkomenheid terstond dus voor daadwerkelijk gebruik, bij de afgifte, aan Gebruiker kenbaar te maken.

8.3. De wederpartij of deelnemers betalen bij afgifte van de voertuigen per voertuig een borg. Het bedrag aan borg wordt vastgesteld naar evenredigheid met het aantal dagen waarop het voertuig gehuurd wordt

8.4. Aan het einde van de verhuurperiode wordt door Gebruiker het bedrag aan borg terugbetaald aan de wederpartij op dezelfde wijze als waarop de borg voldaan werd. De borg wordt uitsluitend terugbetaald als het voertuig in dezelfde staat verkeerd na gebruik als voor gebruik door de wederpartij. De staat van het voertuig staat uitsluitend ter beoordeling van Gebruiker.

8.4. Elke deelnemer is bij afgifte van het voertuig verplicht een formulier in te vullen waarop naar waarheid in elk geval wordt aangegeven:

 1. de volledige namen van de deelnemer;
 2. de namen van de mededeelnemers;
 3. de naam van de chauffeur;
 4. het adres van de deelnemer;
 5. de leeftijd van de deelnemer;
 6. contactgegevens van de deelnemer;
 7. een verklaring bekend en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 8. Risico-overgang

Het risico van het voertuig gaat over op het moment dat Gebruiker deze ter beschikking stelt aan de wederpartij.

 

Artikel 9. Annulering

9.1. De wederpartij kan de overeenkomst annuleren per aangetekende post, waarbij de datum van ontvangst door Gebruiker geldt als annuleringsdatum. Voorts kan de wederpartij de overeenkomst elektronisch, dat wil zeggen per e-mail, annuleren. De datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum, mits de e-mail op werkdagen en voor 17:00 uur is ontvangen. Is dit anders dan geldt als ontvangstdatum de eerstvolgende werkdag,. Zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen zijn geen werkdagen. In geval van annulering is de opdrachtgever (een deel van) het overeengekomen bedrag verschuldigd, onder de volgende voorwaarden:
–      Annulering meer dan 2 maanden voor uitvoeringsdatum: 15% van het bedrag;
–      Annulering 2 tot 1 maand(en) voor uitvoeringsdatum: 35 % van het bedrag;
–      Annulering 1 maand tot 14 dagen voor uitvoeringsdatum: 60% van het bedrag;
–      Annulering 14 tot 7 dagen voor uitvoeringdatum: 85% van het bedrag;
–      Annulering 7 dagen of minder voor uitvoeringsdatum dan wel indien de Deelnemers niet komen opdagen: 100% van het bedrag.

9.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de wederpartij voor de schade die voortvloeit uit de annulering.

9.3. Eventuele kortingen verstrekt door Gebruiker gelden niet in geval van annulering van (een deel van) de overeenkomst. Annuleringskosten worden berekend over het bedrag zonder verstrekte kortingen.

9.4. Indien de wederpartij de overeenkomst deels wil annuleren, dat wil zeggen ten behoeve van minder deelnemers, werkt Gebruiker hieraan mee tot een annulering van 20% van de deelnemers en indien niet later dan twee maanden voor de uitvoeringsdatum aan Gebruiker schriftelijk kenbaar wordt gemaakt.

 

Artikel 10. Betaling

10.1. Betaling dient terstond te geschieden op een door Gebruiker aan te geven wijze, tenzij partijen anders overeenkomen.

14.2 Betaling geschiedt volledig voorafgaand aan de datum van verhuur of anderszins gebruik van de voertuigen, tenzij partijen anders overeenkomen. Indien niet reeds is betaald voor de uitvoeringsdatum dient betaling per ommegaande te geschieden bij afgifte van de voertuigen.

14.3. De wederpartij is verantwoordelijk voor een tijdige betaling.  

10.4. Indien de wederpartij niet tijdig het factuurbedrag heeft betaald, dan is de wederpartij in verzuim en is de wettelijke rente door wederpartij verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Gebruiker maakt om de vordering van de wederpartij te incasseren komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten (waaronder de kosten die betaald moeten worden aan een advocaat of deurwaarder) hoger zijn dan 15% van de hoofdsom, is wederpartij de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd

10.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

10.6 Iedere betaling door de wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de wederpartij tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

10.7 Gebruiker is gerechtigd de wederpartij en deelnemers en/of afgifte van voertuigen te weigeren, indien niet tijdig en/of volledig is betaald.

 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

11.1. Gebruiker is gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden voor de wederpartij op grond van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien:

 1. na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker omstandigheden ter kennis zijn  gekomen welke goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

11.2. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de wederpartij geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan wel indien ingebrekestelling zinloos is.

11.3. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.4. Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij surseance van betaling verzoekt of deze aan de wederpartij wordt verleend, ingeval de wederpartij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de wederpartij niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele of anderszins (overheids)toezicht wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en verjaring

12.1. Gebruiker kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de wederpartij of  deelnemers, of anderen die door de wederpartij bij de (uitvoering van) de overeenkomst en/of de huur of het gebruik van voertuigen betrokken zijn.

12.2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

12.3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met door Gebruiker verhuurde dan wel anderszins aan de wederpartij verstrekte voertuigen door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de instructies, veiligheidsaanwijzingen, gebruiksaanwijzing, methodiek of hetgeen gebruikelijk is.

12.4. In geen geval is Gebruiker aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de Wederpartij het door Gebruiker verhuurde voertuig heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

12.5. Indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Gebruiker gehuurde voertuig sluit Gebruiker iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

12.6. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Gebruiker in, de wederpartij eist dat werkzaamheden van Gebruiker toch doorgang moeten vinden.

12.7. Noch Gebruiker zelf, noch hen die daar werkzaam zijn en/of haar hulppersonen zijn jegens de wederpartij aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

12.8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de wederpartij of deelnemers niet aan hun verplichtingen hebben voldaan welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden.

12.9. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Gebruiker gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot 10% van het factuurbedrag met een maximum van € 1.000,- , althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Voor het overige zal de wederpartij zelf voor deugdelijke verzekering zorg dragen.

12.10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of haar ondergeschikten.

12.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welke hoofde ook jegens Gebruiker vervallen in ieder geval na het verstrijken van zes maanden vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Gebruiker kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Gebruiker is betekend.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: onverwachte schade aan voertuigen waarvan de oorzaak buiten de macht van Gebruiker ligt, waaronder doch niet uitsluitend vandalisme, extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen; overstromingen; aardverschuivingen; corrosieve lucht; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Gebruiker of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Gebruiker of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.

13.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers of ingeschakelde derden van Gebruiker.

13.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Gebruiker niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Gebruiker als de wederpartij, eventueel onder aanpassing van de door de wederpartij te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

13.4. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst geleverd is, zal naar verhouding worden afgerekend.

 

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

14.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendom

15.1. Gebruiker behoudt te allen tijde alle intellectuele eigendomsrechten op foto- en/of filmmateriaal of andere materialen of (elektronische) bestanden welke door haar zijn gemaakt en/of ter beschikking gesteld in het kader van het gebruik van voertuigen door deelnemers. Gebruiker behoudt het recht dit foto- en/of filmmateriaal, de andere materialen en/of (elektronische) bestanden op iedere door haar gewenste wijze te gebruiken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

15.2. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker de ter beschikking gestelde foto- en/of filmmateriaal, de andere materialen en/of (elektronische) bestanden geheel of ten dele te kopiëren, anders dan voor intern gebruik, te verveelvoudigen of openbaar te maken.

15.3 De wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van deelnemers of derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op, die door of namens Gebruiker gemaakte overeenkomst zijn gemaakt op gebruikt

15.4. De wederpartij vrijwaart voorts Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte foto- en/of filmmateriaal, andere materialen en/of (elektronische) bestanden materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1. De persoonsgegevens van de wederpartij die worden vermeld op de overeenkomst worden door Gebruiker  verwerkt, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Gebruiker: de overeenkomst uitvoeren, de wederpartij een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de wederpartij  nakomen, hem tijdig voorzien van actuele informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van directe marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt door de wederpartij bij Gebruiker aangetekend verzet gehonoreerd.

16.2. De wederpartij stemt in met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens (in de zin van de AVG) voor zover deze in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst of anderszins aan Gebruiker zijn verstrekt. Gebruiker verwijst in dit kader naar haar privacystatement.  Wederpartij geeft door het aangaan van de overeenkomst met Gebruiker nadrukkelijk toestemming tot Verwerking overeenkomstig het privacystatement van Gebruiker.

 

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

17.2. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de wederpartij en Gebruiker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gebruiker is gevestigd, behoudens de wet.

 

 

 

revisie 24-05-2018